Aurinkoenergia

Aurinkoenergiaa voi hyödyntää sekä lämmöntuotantoon aurinkokeräimillä, että sähköntuotantoon aurinkopaneeleilla.

Aurinkoenergia soveltuu erinomaisesti osaksi kotien, maatilojen ja kiinteistöjen energiaratkaisuja. Aurinkoenergialla voi tuottaa sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. 

Aurinkopaneeleilla tuotetaan sähköä ja aurinkokeräimillä lämmitetään vettä, jota voidaan hyödyntää tilojen, käyttöveden tai teollisuuden prosessivesien lämmittämiseen.

Haluatko tietää kuinka paljon Suomessa tuotetaan aurinkosähköä? Fingrid on arvioinut aurinkopaneeleiden kokonaistuotantotehon Energiaviraston jakeluverkkoyhtiöiltä saadun vuosittaisen kapasiteettitiedon ja aurinkopaneeleiden asennusten kasvuennusteiden mukaan. Vuoden 2016 aikana sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien teho kolminkertaistui: vuoden 2016 lopussa teho oli 27 MW.

 

Tilanne

Suomessa aurinkoenergian hyödyntämistä on tutkittu ja edistetty jo 1970-luvun lopulta lähtien. Eteneminen on ollut kuitenkin hidasta aivan viime vuosiin saakka. Tähän ovat vaikuttaneet haasteellisemmat olosuhteet, ennakkoluulot ja tukien alhaisuus useimpiin muihin EU-maihin verrattuna. Suomessa on kuitenkin pitkään ollut käytössä tuhansia verkon ulkopuolisia kesämökkien ja erilaisten teknisten kohteiden aurinkosähköjärjestelmiä. Aurinkolämpösovelluksia on myös rakennettu 1980-luvulta lähtien.

 Aurinkosähköinvestoinnit lisääntyivät Suomessa ensimmäisen kerran merkittävästi vuonna 2015, jolloin verkkoon kytkettiin vajaa 5 MW aurinkojärjestelmiä. Vuonna 2016 kasvu jatkui. Alan alkuvaihetta Suomessa kuvaa se, että ensimmäiset täsmälliset tiedot verkkoon kytketystä kapasiteetista saatiin vasta vuoden 2016 lopun tilanteesta. Kaikkiaan aurinkosähkökapasiteettia lienee tuolloin noin 20 MW verkon ulkopuoliset järjestelmät mukaan laskien.

Aurinkosähköinvestointeja tekevät omakotitalojen omistajat, maatilat, yritykset, kunnat ja energiayhtiöt. Investointeja tekevien tahojen profiilin monipuolistumisen lisäksi alalle on tullut myös uusia liiketoimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja. Aurinkosähköjärjestelmiä ostetaan useimmiten avaimet käteen -periaatteella tai pitkäaikaisilla aurinkosähkön ostosopimusmalleilla (PPA, power purchase agreement). Energiayhtiöt myyvät aurinkosähköä myös erilaisilla vuokrapaneelijärjestelmillä. Uusista teknisistä ratkaisuista esimerkki on kehitteillä olevat virtuaalimittausmallit, jotka mahdollistaisivat aurinkosähkön paremman hyödyntämisen myös rivi- ja kerrostaloyhtiöissä.

Aurinkosähköinvestointien taloudellinen kannattavuus sähkön ostoon verrattuna riippuu monesta tekijästä. Aurinkosähkö on kannattavinta silloin kun tuotettu sähkö käytetään samassa kiinteistössä sähköverojen ja pääosin myös verkkomaksujen välttymisen seurauksena. Yritykset, kunnat ja maatilat voivat saada hankkeisiin investointitukea (25 – 40 %). Lisäksi yksittäiset kansalaiset voivat hyödyntää kotitalousvähennystä, jos eivät asu rivi- tai kerrostalossa. Kyselytutkimusten mukaan aurinkosähkö on kansalaisten eniten toivoma lisä sähkömarkkinoilla. Myös monet yritykset ja kunnat näkevät näillä investoinneilla olevan imagoarvoa. Näiden tekijöiden seurauksena aurinkosähköinvestoinneissa vaadittava tuotto ei ole niin korkea kuin tavanomaisissa energiainvestoinneissa.

 Aurinkolämpömarkkinat eivät ole viime vuosina kasvaneet aurinkosähkömarkkinoita vastaavasti. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että aurinkolämpöjärjestelmien kytkentä kiinteistöjen energiajärjestelmään on ehkä jonkin verran monimutkaisempaa kuin aurinkosähkön kohdalla. Toistaiseksi myöskään kaukolämpöyhtiöillä ei ole ollut Tanskan kaltaista kiinnostusta aurinkolämmön hyödyntämiseen osana kaukolämpöjärjestelmiä muuta kuin kaukokylmäratkaisuissa toteutuvana passiivisen aurinkolämmön keräämisen muodossa. Suomessa aurinkolämpökapasiteetti on arviolta 6 KWth/1 000-asukasta.

 

Kehitysnäkymät

Aurinkosähkön ja -lämmön tärkeimmät ajurit ovat kansainvälinen ja suomalainen teknologinen kehitys, toimialan kotimainen oppiminen sekä asiakkaiden kiinnostus. Aurinkoenergia ei ole ollut suomalaisessa energiapolitiikassa keskeisessä asemassa. Toisaalta onneksi mm. Tekes, yliopistot ja alan yritykset ovat panostaneet alan teknologiseen kehitykseen. Investointituilla on ollut merkitystä markkinoiden muodostumisen kannalta yritysten ja kuntien kiinteistöissä. Lisäksi säästyminen energiaveroista ja osittain siirtomaksuista on tekemässä aurinkosähköstä kilpailukykyistä silloin kun sähkö tuotetaan omaan käyttöön.

Alan omin ponnistuksin aurinkosähkökapasiteetin nouseminen nykyisestä 20 MW:stä satojen megawattien tasolle tulee kestämään lähivuodet.  Toisaalta Suomessa on yhä enemmän yrityksiä, jotka pyrkivät tai ovat jo kansainvälisillä aurinkosähkömarkkinoilla. Onkin nähtävissä, että tämä liiketoimintaa kasvaa nopeasti mittaluokaltaan kotimarkkinoiden kokoa huomattavasti suuremmaksi, mikä voi tarjota uusia mahdollisuuksia kehityksen nopeutumiseen myös Suomessa.

Aurinkolämpömarkkinoiden kehitys riippuu pitkälti uudisrakentamisen laajuudesta ja kaukolämpöyhtiöiden suhtautumisesta aurinkolämmön hyödyntämiseen. Hyvien kansainvälisten esimerkkien avulla markkinoiden kasvu voidaan saada alkuun.

 

Määrällinen arvio

Aurinkosähköjärjestelmien vuosittainen myynti voi kaksinkertaistua lähivuodet. Tällöin verkkoon kytkettyjen järjestelmien yhteinen teho saavuttaisi 100 MW:n rajan vuosina 2019-20. Tästä eteenpäin kehitys voi nopeutua huomattavasti teknologisen kehityksen ja hintojen halpenemisen myötä. Yhden TWh:n tuottaminen aurinkosähköjärjestelmillä edellyttää noin 1 250 MW tehon kapasiteettia. Tällaisessa kokoluokassa voitaisiin olla noin vuonna 2025. Vuoteen 2030 mennessä aurinkosähkön hintatason oletetaan laskevan noin 50 euroon/MWh Etelä-Suomessa, jos rahoituskustannukset ovat alhaiset. Tämä hintataso on jo hyvinkin kilpailukykyinen.

Aurinkolämpöjärjestelmien osalta kasvumahdollisuuksia on sitä mukaan kun eurooppalaiset mallit yleistyvät myös Suomessa.

 

Haasteet

Toisin kuin monien muiden energiamuotojen kohdalla aurinkoenergialla ei ole näkyvää vastustusta. Se on kansalaisten ja median suuressa suosiossa. Sitä halutaan lisää. Myös kehitys maailmalla on yhä useamman päättäjän nähtävissä. Alan haasteena Suomessa on kuitenkin edelleen päättäjien vakuuttaminen siitä, että alan kehityksen edistämiseen kannattaa uhrata enemmän resursseja.

 

Aurinkoteknologiateollisuus

Suomessa on kasvava joukko aurinkoenergia-alan yrityksiä, jotka pyrkivät kasvamaan niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Kotimarkkinoiden kasvu on jo hieman parantanut alan pk-yritysten tilannetta. Lisäksi Suomessa on useita suuria yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun kansainvälisillä markkinoilla aurinkojärjestelmäkomponenttien tuottajina (esimerkiksi invertterit ja virrankeräysnauhat), suurien aurinkopuistojen suunnittelijoina, rakentajina, tuotantoyhtiöinä ja varavoimaloiden tarjoajina. Alan kotimainen liikevaihto on kasvamassa kymmenien miljoonien euron luokkaan. Vientimarkkinoilla puhutaan jo sadoista miljoonista euroista. Ala työllistää Suomessa tällä hetkellä yli 500 henkilöä.

 

Tärkeimmät poliittiset kysymykset

Kotimarkkinoiden kehityksen kannalta tärkeintä on, että nykyiset energiatukiin varatut määrärahat ja tukiprosentit eivät enää pienene ja että omaan käyttöön tuotetun energian verokohtelu säilyy ennallaan. Sähkön siirtomaksujen mahdollisesti muuttuessa on huolehdittava, ettei pientuotannon asema heikkene. Samanaikaisesti on korjattava sähkömarkkinakäytäntöjä siten, että asunto-osakeyhtiöissä on mahdollista hyödyntää aurinkosähköä osakkaiden asunnoissa ilman siirtomaksuja ja veroja.

Aurinkolämmön markkinoiden piristymisen kannalta hyville demonstraatiohankkeille on suuri tarve. Niiden aikaansaamisessa energiatuet ja kärkihanketuet ovat tärkeitä ja myös Tekesin ja tutkimuslaitosten aloitteellisuus olisi tarpeen.

 

Perusteet aurinkolämmöstä ja -sähköstä

Aurinkoenergian käytöstä on kerääntynyt runsaasti kokemusta

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa aurinkosähkö ja ilmalämpöpumppu vähensivät ostosähkön määrää 20% vuodessa. Hankinta on nykyään helppoa, jolloin maallikkokin pärjää hyvin. Yleisimpiin kysymyksiin löytyy ajantasaiset vastaukset tämän linkin avulla.

Liikkeelle voi lähteä pienestä ja laajentaa ja monipuolistaa ratkaisuja ajan kanssa. Nykyään myös kerrostaloissa pääsee nauttimaan aurinkoenergiasta. Kokonaisen kerrostalon saneeraus ja energiaremontti aurinkolämmöllä ja -sähköllä ei ole pelkästään rohkea, vaan kannattava ja hyvä investointi.

 

Aurinkoenergiaan tehdään Suomessa myös suuria investointeja

Aurinkosähkössä on käynnissä kisa Suomen suurimman aurinkovoimalan rakentamisessa ja aurinkolämmössä vientimarkkinoilla saadaan isoja kauppoja.

 

Palveluvalikoima on jo nyt runsas ja monipuolinen

Tuore kysely (syyskuu 2015) kertoo, että Suomessa on jo tarjolla runsas valikoima aurinkoenergian palveluita ja rahoitusta.

 

Investointi aurinkoenergiaan on kannattavaa myös Suomessa!

Edullinen hintakehitys tekee aurinkoenergiasta jatkuvasti kannattavampaa, mikä näkyy asennetun kapasiteetin nopeana kasvuna.

Aurinkoenergia on Suomessa taloudellisesti kannattavaa, kun sillä korvataan kalliimpaa ostoenergiaa. Aurinkopaneeleja ja -keräimiä voidaan hyödyntää pelkän energiantuotannon lisäksi nykyisin myös rakennusten julkisivu- ja katemateriaaleina. Aalto-yliopiston FinSolar-hanke on tutkinut aurinkolämmön ja -sähkön kannattavuutta 2015, joten tuoretta tietoa kannattuvuudesta löytyy FinSolar-hankkeen sivuilta.

 

Lisätietoja

Lähienergia – rakennamme puhtaan energian Suomea

Aalto-yliopisto: Finsolar-hanke

Aurinkoteknillinen yhdistys

Motivaaurinkolämpö-sivut ja aurinkosähkö-sivut.

Uutisia

Savo-Solar vahvistaa läsnäoloaan Euroopassa

Torsten Lütten on nimitetty Savo-Solarin Saksan myyntijohtajaksi. Hänellä on 20 vuoden kokemus energiasektorin ja uusiutuvan energian myyntitehtävissä. Hän on uransa aikana toiminut menestyksekkäästi myyntitehtävissä Centrosolar AG:ssä, Eoplly New Energy Co….

Lue lisää

Blogeista

Savo-Solar ja isoplus Fjernvarmeteknik lujittavat yhteistyötään

Savo-Solar on allekirjoittanut tanskalaisen isoplus Fjernvarmeteknik A/S:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka koskee kaukolämmön ja suurten teollisten asennusten avaimet käteen -toimituksia asiakkaille. Savo-Solar ja isoplus ovat jo aiemmin tehneet menestyksellistä yhteistyötä useissa…

Lue lisää