Vertailupalvelun taustaa

Lähienergiaratkaisujen vertailulaskuri on yksi niistä syistä, minkä takia Suomen Lähienergialiitto ry perustettiin keväällä 2013. Silloin katsottiin, että erilaisista uusiutuvan energian ratkaisuista on saatavissa tietoa, ja erilaisia laskureitakin on, mutta tieto on hajanaista eikä kovin yhteismitallista. Katsottiin että organisaatio, joka edistää kaikkia hajautetun uusiutuvan energian muotoja sekä energian älykästä käyttöä voisi tällaisen parhaiten toteuttaa.

Laskurin suunnittelu aloitettiin heti syksyllä 2013, mutta muut verkkopalvelun kehityskohteet katsottiin kiireellisemmiksi. Vertailupalvelua, jota pidettiin erityisen haastavana hankkeena, ryhdyttiin kehittämään tosissaan vasta noin vuotta myöhemmin.

Sitä ennen määrittelytyötä oli tehty Lähienergialiiton sisäisenä työnä siiten, että siihen osallistui eri lähienergiamuotoja edustavia tahoja.

Ensimmäinen versio työkalusta julkaistiin helmikuussa 2015. Tuota versiota on parannettu pienemmältä kohderyhmältä saadun palautteen perusteella ja lopullinen julkinen versio on julkaistu huhtikuussa 2015.

Laskurin taustaoletuksia

Tällä laskurilla on tarkoitus havainnollistaa tyypillisten uusiutuvan energian tuotantoratkaisujen vaikutusta eri tavoilla lämmitettyjen omakotimittaluokan kiinteistöjen ostoenergian kulutukseen ja energiatalouteen. Energian kulutus- ja tuotantoluvut on esitetty kuukausitasolla, jotta voidaan havainnollistaa eri tuotantomuotojen erilaista tuotannon jakautumaa vuositasolla. Laskettavasta kiinteistöstä kysytään vain nykyinen lämmitysmuoto ja lämmityksen ja muun sähkönkulutuksen vuosikulutukset. Käytetyn lämmitysmuodon kustannuksen energiayksikköä kohti voi myös antaa, mutta näille on myös olemassa oletusarvot.

Laskuri laskee investoinnin taloudellisuuden yhden vuoden ajalta tämän hetken kustannuksilla, joten se ei oleta mitään tulevaisuuden hintakehitystä. Jos esimerkiksi vertailuenergiamuodon kustannukset nousevat tulevaisuudessa, vaikuttaa se luonnollisesti esimerkiksi takaisinmaksuaikaan.

Laskurin tavoitteena pidettiin mahdollisimman yksinkertaista käyttöä, eli syötettävien parametrien määrä pyrittiin pitämään niin pienenä kuin mahdollista siten, että lopputulosten voidaan vielä olettaa olevan 20 % tarkkuudella oikein Suomen olosuhteissa. Yksinkertaistamisen takia myöskin lähienergiaratkaisut on valmiiksi valittu tyypillisen kokoisina näihin sovelluksiin. Jatkossa eri voimaloiden kokoa on ehkä mahdollista varioida.

Koska yksinkertaisuuden vuoksi laskennan kohteena olevan kiinteistön tarkkaa sijaintia ei kysytä, on lämmönkulutusjakaumaksi otettu Jyväskylän lukemat, jotka melko hyvin vastaavat Suomen keskimääräistä lämmöntarvejakaumaa. Tuulivoiman tuoton kuukausijakauma on Suomen kaikkien tuulivoimaloiden keskimääräinen jakauma. Aurinkolämmön tuoton osalta on käytetty Tampereen jakaumaa, koska sieltä oli saatavissa tarkka simulaatio aurinkolämmön tuotosta, jota Jyväskylästä ei ollut käytettävissä.

Aurinkolämmön ja aurinkosähkön nimellistuottojen katsotaan vastaavan varsin hyvin keskimääräisiä arvoja Suomessa, mutta pientuulivoiman tuotto on käytännössä niin paikkariippuvaista että tuotto-oletukseen kannattaa suhtautua varauksella. Sen osalta ei ole mahdollista päästä haluttuun 20 % tarkkuuteen näillä lähtötiedoilla.

Lähienergiaratkaisujen hinta- koko- ja ratkaisujen tuottotiedot on koottu kyseisiä tuotantomuotoja edustavien yhdistysten asiantuntijoilta.

Hinta- ja jakaumatiedot on tarkistettu viimeksi huhtikuussa 2015.

Palautetta laskurista voi antaa Markku Tahkokorvelle (markku.tahkokorpi at lahienergia.org)